ALGEMENE VOORWAARDEN

ADVIESBURO ALMA Midden  Nedeland

Definities

Advies

kennis, voorbeelden en praktijkervaring uitwisselen/overdragen

Adviseur

iemand die zijn of haar kennis in dienst stelt van anderen en daarbij over het algemeen voor verschillende klanten werkt

KVO

Keurmerk Veilig Ondernemen

PKVW

Politie Keurmerk Veilig Wonen

S&V

Senioren en Veiligheid

Informatiewagen PKVW Een door Adviesburo Alma zelf ontworpen en ingedeelde informatiewagen welke inzetbaar is op elk gewenst moment. De inzet vindt plaats na het  ontvangen van het aanvraagformulier en de schriftelijke bevestiging tussen de verzoeker en de eigenaar van de wagen.

Deelnemer

de natuurlijke persoon die werkgroeplid van de KVO-werkgroep is en gemandateerd is door zijn achterban, werkgever en/of opdrachtgever.

Werkgroeplid

zie deelnemer

Opdrachtgever

de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich aansprakelijk heeft gesteld voor de betaling van de procesvoering.

Opdrachtnemer

Adviesburo Alma, de heer M.J. van Weel, eigenaar en adviseur van genoemd Adviesburo en verder te noemen Adviesburo.

Proces KVO

een conform het Ministerie van Veiligheid en Justitie aangegeven proces (handboek KVO) met een vooraf overeengekomen aantal bijeenkomsten, die qua tijdsduur, inhoud en plaats in overleg worden vastgesteld. Hiervoor wordt een offerte opgesteld die wordt ondertekend door de opdrachtgever en de adviseur.

Projectleider/Adviseur
werkzaamheden PKVW              

een door opdrachtgever opgesteld plan in samenspraak met Adviesburo en waarvoor de inzet, uren en offerte vooraf worden vastgesteld

Werkzaamheden S&V

een programma dat qua tijd en inhoud in overleg met een opdrachtgever wordt vastgesteld. Hiervoor wordt een offerte opgesteld die wordt ondertekend door de opdrachtgever.

Werkgroep

Een samenstelling van deelnemers/werkgroepleden van de volgende disciplines:
eigenaren, ondernemers, gemeente, politie, brandweer, MKB en/of het CCV

Onderdelen Proces KVO

Jaarlijks vinden vijf à zes bijeenkomsten plaats, wordt er een schouw gehouden, een enquête en diverse werkzaamheden uitgevoerd die het proces tot een succes maken.

 

Overeenkomsten

 1. De overeenkomst/ de intentieverklaring/convenant wordt door alle werkgroepleden ondertekend nadat zij goed  kennis hebben genomen van de inhoud.
 2. Bij het sluiten van een overeenkomst zijn de algemene voorwaarden bijgesloten.
  De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden.

Totstandkoming van overeenkomsten

 1. Op alle met het Adviesburo gesloten overeenkomsten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. De overeenkomst tussen het Adviesburo en de opdrachtgever komt tot stand door:
 • ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijfformulier.
 • de door de opdrachtnemer en de opdrachtgever getekende overeenkomst.
 • schriftelijke bevestiging door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever van diens telefonische of internetaanmelding.

Uitvoering overeenkomsten

 1. Met het Adviesburo gesloten overeenkomsten leiden tot een inspanningsverplichting, waarbij het Adviesburo gehouden is haar verplichting naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap uit te voeren.
 2. De opdrachtgever of deelnemer verstrekt de benodigde informatie en/of verleent de benodigde medewerking om het doel van het ingezette proces te behalen.
 3. Het Adviesburo behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij ontwrichting in het proces aan de opdrachtgever een vervanging te vragen. Dit met redenen omkleed.

Annulering door de opdrachtgever

Voor annulering of stopzetting van het proces geldt het volgende:

 1. Annuleren dient schriftelijk en aangetekend plaats te vinden. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel.
 2. Bij annulering tot 6 weken voor de aanvangsdatum wordt 25% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht,
 3. Bij annulering tot 4 weken voor de aanvangsdatum wordt 50 % van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht met een minimum van € 400.
 4. Bij annulering tussen 4 weken en 2 weken voor de aanvangsdatum wordt 75% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
 5. Bij annulering binnen 14 dagen voor de aanvangsdatum wordt 100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.
 6. Indien de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangemelde deelnemer de deelname tijdens het proces beëindigt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Vervanging

 1. De opdrachtgever is te allen tijde vrij in plaats van te annuleren een vervanger te laten deelnemen, voor zover dit tijdig met het Adviesburo wordt overlegd.
 1. Het Adviesburo is te allen tijde vrij in plaats van te annuleren een vervanger te laten deelnemen, voor zover dit tijdig met de opdrachtgever wordt overlegd

Annulering door het Adviesbureau

 1. Het Adviesburo behoudt zich het recht voor vastgestelde overleggen/vergaderingen te verschuiven naar een later tijdstip. De deelnemers worden hiervan tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld.
 1. Op verzoek van deelnemers – meer dan de helft – kan tevens een verschuiving van een overleg/vergadering plaatsvinden. Dit in het belang van de procesvoering en de voortgang. Het volgende overleg mag niet later zijn vier weken.

Betalingen

 1. Het Adviesburo is bevoegd om de kosten van het proces, zoals vermeld in de offerte, mits gespecificeerd, vooraf te factureren en het proces te starten nadat deze factuur is voldaan.
 2. De door het Adviesbureau genoemde bedragen zijn exclusief de omzetbelasting.
 3. De vastgestelde kosten zijn bindend en er vindt geen nacalculatie plaats.
 4. Reis- en verblijfskosten van de adviseur zijn in de overeenkomst inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld door omstandigheden binnen het proces vallend.
 5. Betaling van het verschuldigde bedrag dient uiterlijk binnen 4 weken na de factuurdatum te zijn voldaan én altijd voor de aanvang van de eerste procesdag.
 6. Tarieven kunnen jaarlijks worden bijgesteld.
 7. Bij niet tijdige betaling is een vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente en zijn buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd tot een hoogte van 15% van het niet tijdig betaalde bedrag, met een minimum van € 100,00.

Vertrouwelijkheid

 1. Het Adviesbureau verplicht zich alle informatie over haar opdrachtgevers en deelnemers waarvan zij weet of behoort te weten, dat deze vertrouwelijk is, geheim te houden.

 

Auteurs- en eigendomsrecht

 1. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Adviesburo mogen geen gegevens uit, en/of gedeelten en/of uittreksels, van de processtukken worden vermenig-vuldigd en/of gepubliceerd, op welke wijze dan ook. Dit zijn o.a. vergaderdocumenten, Plan van Aanpak, Veiligheidsanalyse, enquête uitslagen, nieuwsbrieven etc.

Aansprakelijkheid

 1. Het Adviesbureau is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die veroorzaakt is door, of verband houdt met de deelname aan het proces, annulering door het Adviesbureau, haar werknemers en/of door andere personen die door of vanwege het Adviesburo te werk zijn gesteld of van wier diensten door het Adviesburo gebruik is gemaakt.
 2. Het Adviesburo is slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreekse gevolg is van een haar te verwijten tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
 3. De aansprakelijkheid van het Adviesburo in geval van wanprestatie is beperkt tot maximaal het bedrag dat de opdrachtgever overeenkomstig de offerte verschuldigd is.

Geschillen

 1. Indien uit de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, dan wel uit nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, geschillen ontstaan, kunnen deze ter beoordeling worden aangeboden aan een bemiddelaar overeenkomstig het reglement van de Stichting Nederlands Mediator. Geschillen worden opgelost via de rechter in de vestigingsplaats van het Adviesburo, wanneer deze geschillen niet tot een oplossing komen via een wederzijds gekozen bemiddelaar.
 2. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Persoonsregistratie

 1. Naam en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van het Adviesburo en worden gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van het proces. Deze persoonsgegevens gebruikt het Adviesburo uitsluitend voor haar eigen activiteiten. Het Adviesburo beheert de door haar verkregen persoonsgegevens op de wijze die de wet voorschrijft.

Slotbepalingen

 1. Deze voorwaarden treden in werking op 1 maart 2014 en kunnen worden aangehaald als de 'Algemene Voorwaarden 2014'.